POLITYKA PRYWATNOŚCI

 POLITYKA PRYWATNOŚCI    

1.             Postanowienia ogólne  

1.1.       Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem superperfumy.pl.  

1.2.       Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.    

2.            Administrator danych osobowych   Administratorem danych osobowych jest ZIP WIECZOREK Spółka komandytowa, ul. Biskupińska 59, 20-830 Lublin, NIP: 9462540735, REGON: 060308725, KRS: 0000289341, email: sklep@superperfumy.pl, tel. 662 045 542 lub 81 745 07 61.    

3.            Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych    

3.1.       Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).  

3.2.       Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:  

a)    konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b)   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c)    zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np. newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

3.3.       Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.  

3.4.       Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.  

3.5.       Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w treści newslettera i na stronie internetowej Sklepu lub poprzez stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

4.            Cele i zakres przetwarzania danych osobowych    

4.1.       Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.  

4.2.       W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy, nr konta bankowego.  

4.3.       W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu.    

5.            Udostępnianie danych osobowych    

5.1.       Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.  

5.2.       Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.  

5.3.       W przypadku wyrażenia zgody  na przekazywanie danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48A, NIP: 779-24-20-393). Państwa dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotowi  w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania naszego Sklepu i jakości obsługi.    

6.            Ochrona danych    

6.1.       Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.  

6.2.       Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:  

a)    poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,  

b)   uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,  

c)    adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,  

d)   dokładne i aktualne,  

e)   nie przechowywane dłużej niż to konieczne,  

f)     przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,  

g)    bezpiecznie przechowywane,  

h)   nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.3.        Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.4.        Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Sprzedającego są przechowywane przez okres niezbędny do:

(1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

(2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji),

(3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedającego (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów przetwarzane są do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe związane z subskrypcją newslettera przetwarzane są, w przypadku braku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przez okres subskrypcji newslettera.

6.5.        Dane osób, które założyły konto w sklepie internetowym są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta ze sklepu.    

7.            Uprawnienia    

7.1.       Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  

7.2.       Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:  

a)    o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,  

b)   od kiedy Państwa dane są przetwarzane,  

c)    o źródle z którego pochodzą Państwa dane,  

d)   o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.  

7.3.       Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane  osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

7.4.       Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.  

7.5.       Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.    

8.            Zmiana danych  

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.    

9.            Ciasteczka    

9.1.       Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).  

9.2.       Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).  

9.3.       Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).  

9.4.       Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) konfiguracji serwisu, tj. w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, tj. w celu:

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, tj. w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d) zapamiętania lokalizacji użytkownika - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. e) analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f) świadczenia usług reklamowych - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu  

9.5.       Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.  

9.6.       Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.  

9.7.       Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.  

9.8.       Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.  

9.9.       Administrator usługi wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w następujących celach:

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] oraz IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie];

c) zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] oraz Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA], plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] oraz Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; e) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: ceneo.pl [administrator cookies: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu];

f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA].  

9.10.    W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.  

9.11.   Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.  

9.12.   Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.  

9.13.   Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.    

10.         Postanowienia końcowe    

10.1.   Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem superperfumy.pl.  

10.2.   Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie 10.1.  

 

Polityka prywatności z dnia 01.02.2022

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 1483 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-18
Szybko dobrze zdecydowanie polecam
2024-07-17
Produkt xgodny z oczekiwaniem Dzybka dostawa Bardzo polecam
pixel